Masterclass

Mijn passie is het ontwikkelen van (kortdurende, doelgerichte) scholingstrajecten. Een voorbeeld daarvan is de masterclass. Medewerkers vullen steeds meer in interactie met partijen in de omgeving het werk gezamenlijk in. Het is hierbij zoeken naar de rol die ieder hierin kan oppakken. De masterclass brengt de verschillende perspectieven bij elkaar, onderling begrip en biedt handelingsperspectieven voor de deelnemers.

Samenhang in samenwerking

Samenwerking in de publieke sector blijkt in de praktijk een lastige opgave. Er zijn veel partijen, vaak ieder met een eigen benadering van de doelgroep en taakstelling. Ook organisatieculturen en methodieken verschillen onderling. Daarnaast staan wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen een klantgerichte benadering vaak nog in de weg. En blijkt dat het vaak niet helder is wat de resultaten van de samenwerking (zullen) zijn. Samenwerking is lang niet altijd op resultaten is gericht (en blijft vaak hangen in ‘afbakenen’).
Tegelijkertijd raken partijen in het veld er steeds meer van doordrongen dat samenwerking en afstemming noodzakelijk is. Niet de som van het aanbod zou centraal moeten staan, maar het effect van gezamenlijke inzet voor de burgers waar het om gaat.
Het is hierbij zoeken naar de rol die ieder hierin kan oppakken. Dit vereist andere vaardigheden van de betrokkenen, een andere houding vanuit de betrokken organisaties en leiderschap.

Om hier een weg in te vinden en samenwerking effectief in te zetten is de masterclass opgezet. De masterclass brengt partijen (medewerkers van gemeenten, uit de publieke gezondheidszorg, wonen, welzijn, zorg en onderwijs) samen in een leeromgeving, vanuit het idee dat men in gezamenlijkheid voor specifieke doelgroepen werkt (of de anderen daar in ieder geval bij tegenkomt) en dat inzichten uit bijvoorbeeld de ketenaanpak hierbij zeer ondersteunend kunnen zijn. De Masterclass vergroot de ‘verbindende’ competenties van de deelnemers.

Focus masterclass
Deelnemers willen in principe een meer integrale aanpak realiseren waarbij de burger en de directe omgeving van de burger centraal staan.
Het gaat ook om het realiseren van vernieuwende arrangementen, d.w.z. 1. ten aanzien van methoden en aanpak om de doelgroep te bereiken, 2. waarbij er een ‘match’ ontstaat tussen partijen die elkaar aanvullen en nieuwe perspectieven bieden, en 3. waarbij men wil komen tot niet vrijblijvende samenwerking. De focus van het programma ligt op het centraal stellen van het burgerperspectief en vraagsturing, het organiseren van samenwerking, netwerken en het realiseren van afspraken in de keten.

Persoonlijke effectiviteit is in de training een van de belangrijkste elementen (naast de aandacht voor leiderschap, culturele verandering en zakelijke afspraken), waarbij kennis over hoe met netwerken, arrangementen, ketens e.d. om te gaan belangrijke input vormt. Dit biedt handvatten om het samenwerken ook daadwerkelijk effectief te maken, met de bestuurlijke context en verschillende rollen om te gaan, openheid te creëren en vraaggestuurd te werken, maar ook kritisch te kijken naar wat daarin je eigen rol is.
Door de mensen waar het over gaat in een training bij elkaar te zetten leert men meteen van de andere gezichtspunten en wordt het gezamenlijk perspectief als vanzelf duidelijk.

Dicht bij de deelnemer
Een Masterclass wordt vaak geassocieerd met de training van studenten of net afgestudeerde studenten, die onder leiding van een ‘master’ (een expert of deskundige) hun beroeps- of uitvoeringsvaardigheden willen verscherpen en verder ontwikkelen (constructieve kritiek). In het bedrijfsleven wordt de term vaak gebruik voor een bijeenkomst waar de laatste vernieuwingen worden gepresenteerd of waar een autoriteit op een bepaald vakgebied presenteert hoe er het beste gewerkt kan worden. Bij deze Masterclass is de doelstelling veel meer aan de beroepspraktijk van de deelnemer gekoppeld. Weliswaar onder deskundige begeleiding van diverse ‘masters’, maar de focus ligt op expertiseontwikkeling door het aanpakken van een concreet probleem uit de werkomgeving van de deelnemer. De deelnemer zal dus met een concrete ‘vraag’ uit de directe werkkring van de deelnemer, aan de Masterclass deelnemen.

Het doel van de Masterclass is om de deelnemers de competenties te laten ontwikkelen waarmee zij op samenwerking gerichte netwerken kunnen organiseren en toe te kunnen werken naar nieuwe werkverhoudingen in de samenwerking. Dat wil zeggen dat de medewerker leert positie te kiezen in het werkveld en oplossingsrichtingen te organiseren. Het onderlinge spel dat tot meer samenhang moet leiden staat daarbij centraal.
De deelnemers wordt daarmee, al dan niet formeel, richtinggevend in een multidisciplinaire en complexe omgeving, en leert hoe hierin te opereren.

Uitgangspunt bij de masterclass is dicht bij de deelnemer zelf blijven; de deelnemer is het aangrijpingspunt van de masterclass. Dus wordt uitgegaan van de eigen capaciteit/het zelflerend vermogen en activering: wat doe je zelf, waarom wacht je af? Durf je risico’s te nemen? Kan je buiten het directe kader van de organisatie denken? Kan je mensen samenbrengen, motiveren en regie voeren?
Tevens worden de algemene noties benadrukt die aan ketens en netwerken ten grondslag liggen:
–       verantwoordelijkheid hebben en nemen;

-       een oriëntatie op primaire processen (doen);

–       een meer vraaggerichte focus en houding;
–       het regisseren en organiseren van een dynamisch samenspel;
–       van het denken in instituties naar mensen (professionals en cliënten) met ontwikkelpotenties.

Bewezen werkvorm masterclass
De masterclass is reeds twee maal succesvol uitgevoerd en geëvalueerd (niet alleen door de deelnemers, maar ook door een extern bureau). Deze masterclasses zijn uitgevoerd in de context van de introductie van de WMO, in de provincie Zuid-Holland. Het concept is dus getoetst en werkt. Dat betekent geen last van ‘kinderziektes’ bij het realiseren van een nieuw aanbod. De masterclass vindt plaats in een serie van 6 tot 7 bijeenkomsten over een periode van ca. 9 maanden.
 

Interesse?! mail naar arjanbiemans(at)futurelandscapes.nl

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>